خوب بد است


نخوردن خوب است. نخوردن سبب مرگ می شود. مرگ مانع از نخوردن است. مرگ بد است. نخوردن بد است.