به نام خدا

به نام خدا
به نام دین
به نام عدالت
به نام سنت


به نام تاریخ
به نام کلمات فراموش شده
به نام کاغذ های پوسیده


به نام انسانیت
انسان محکوم است به محکوم بودن
به نام انسان
محکوم است به بودن آنچه نمی تواند باشد
تا ابد
به نام خدا