Chant of cheat

وقتی با خودت شطرنج بازی می کنی هیچ چیز اهمیتی ندارد جز خودت. فرقی بین سفید و سیاه وجود ندارد، برابری کامل نژادی!، فقط سفید اول حرکت می کند! سفید همیشه اول حرکت می کند...برنده بازنده است و بازنده برنده و من هر دونه این بازی وجود خارجی ندارد، از من شروع می شود و به من ختم می شود، شاهدی نیست که به حقیقت آن اعتراف کند. فقط من هستم که با اعترافم گناه خود را بشویم، گناه نابخشودنی خودخواهی، گناه مورد علاقه ی شیطان! معنوی ترین گناه که فقط با اعتراف به پوچی خود بخشوده می شود و پاداشش جهنم است.ما همه با خود شطرنج بازی می کنیم! ما همه زندگی می کنیم،


بازی بدون برد، بدون باخت، فقط بازی مرگباری برای حذف تمام آنچه وجود دارد. و در آخر فقط کویری می ماند که پاداش سختکوشی ماست.با خود شطرنج بازی نکنید، اگر می کنید تقلب نکنید!