محفلی برخاسته از کتابخوانی

محفلی است از برای حکم راندن، محفلی برای یافتن


محفلی است از برای آوردن و در تاریکی به هم پیوستن


در سرزمین ایران و سایه های آرمیده اشاین وبلاگ را در راستای اهداف سه ساله محفل کوچکمان و بمنظور دسترسی بهتر به اندیشه ها و اطلاعات یکدیگر و افراد خارج از محفل، راه اندازی کردم.


امیدوارم گامی باشد جهت تکامل و ترقی اندیشه هایمان.